Cenník

Advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby za odmenu v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom (ďalej len „zmluvná odmena“); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene.

Zmluvná odmena

Zmluvná odmena sa určuje :
a) súčinom počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci a hodinovej sadzby (hodinová odmena),
b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny,
e) kombináciou predchádzajúcich odmien (kombinovaná odmena).

Cena jednorázovej právnej porady bez zastúpenia klienta za každú začatú hodinu: 60,-€

Tarifná odmena

Celková výška tarifnej odmeny sa určí súčinom základnej sadzby tarifnej odmeny stanovenej podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak vyhláška neustanovuje inak. Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže znížiť alebo zvýšiť v prípadoch uvedených vo vyhláške.

Popri odmene má advokát tiež nárok na náhradu hotových výdavkov (účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytnutými právnymi službami – najmä súdne a iné poplatky, znalecké posudky, preklady, odpisy, cestovné) a náhradu za stratu času (pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť).

Odmenu za poskytované právne služby môže klient uhradiť platbou v hotovosti do pokladne advokátskej kancelárie s vydaním príslušného daňového dokladu alebo bezhotovostným prevodom na účet advokáta.