GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“):

Prevádzkovateľ: Advokátska kancelária JUDr. Róbert Grell, s. r. o., so sídlom  ul. Jilemnického 2, 911 01 Trenčín,  IČO: 47244569

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.: +421 903 642 609, e-mail: r.grell@seznam.cz

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje

Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo občianskeho preukazu (pasu), bankové informácie, IP adresa, geografická poloha, identifikácia prehliadača, operačného systému, kód odpovede http. Niektoré z týchto informácií získavame prostredníctvom tzv. cookies.

V súvislosti s prijatými objednávkami za účelom ich vybavenia, riadnej účtovnej evidencie a doručenia, prípadne vybavenia reklamácie, spracúvame priamo vami poskytnuté osobné údaje.

Keď navštívite webovú stránku www.advokat-trencin.sk, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Našu webovú stránku ďalej monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany v prípade neoprávnených prístupov.

Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania: Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti spoločnosti vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré jej boli vymedzené osobitnými predpismi (plnenie zákonných povinností, plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov, na základe súhlasu dotknutej osoby). Účel spracúvania osobných údajov je daný predovšetkým na základe §13 ods. 1 písm. b)  zákona (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby). Právny základ je daný napr. zákonom o advokácií, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení resp. na základe iných relevantných právnych predpisov. Bez poskytnutia uvedených osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov: Spoločnosť uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú  v súlade   so   zákonom   č.   395/2002   Z.   z.   o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne iných právnych predpisov ako je napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými osobitnými predpismi.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

  • Poverení zamestnanci spoločnosti: v rámci výkonu svojich pracovných činností;
  • Sprostredkovatelia: zmluvní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov, pričom spoločnosť s nimi uzatvorila zmluvu o spracúvaní osobných údajov (napr. osoba poverená spracovaním účtovníctva), poskytovateľ IT služieb);
  • Verejné inštitúcie: ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní, týmto sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

Prenos do tretej krajiny: Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie: Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu za účelom zistenia ako používatelia používajú naše služby. Tieto nástroje ako sú napr. cookies nám pomáhajú zlepšovať naše produkty a poskytovať kvalitnejšie služby našim zákazníkom.

Ochrana údajov u prevádzkovateľa: Naša spoločnosť prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby boli Vaše údaje v čo najširšej miere chránené pred neželaným prístupom.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

  1. Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb,
  2. Právo na opravu: máte právo, aby boli Vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené,
  3. Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli Vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb),
  4. Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov (napr. môžete požiadať, aby spoločnosť nevymazala Vaše osobné údaje, ktoré by inak bola povinná vymazať a tiež môžete spoločnosť požiadať, aby s Vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokým sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či Vaša námietka proti spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene),
  5. Právo na prenosnosť údajov: máte právo preniesť Vaše osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, ak spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami a pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb,
  6. Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe verejný záujem podľa GDPR alebo na účel oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Spoločnosť nesmie tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov spoločnosti alebo tretích osôb,
  7. Právo podať sťažnosť: na príslušný úrad na ochranu osobných údajov a to najmä v prípade, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: r.grell@seznam.cz alebo na tel. čísle +421 903 642 609, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Pozn.: Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o Vašej totožnosti ako dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, spoločnosť je oprávnená vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.